آمار کلی

کد ملی: 137383XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 2

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تولیدی صنعتی کشاورزی میلاد آریس بازرس اصلی فعال 1398/09/27 تا کنون
استحکام سازه آژند طرح رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1396/04/25 تا کنون
پارس پدید آژند رئیس هیئت مدیره خارج شده 1396/04/25 تا 1397/05/21