آمار کلی

کد ملی: 032153XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهندسین مشاور مهر آرازان شهر بازرس علی البدل فعال 1398/12/28 تا کنون