آمار کلی

کد ملی: 042124XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مسکن کارکنان مرکز اصلاح و بذر ورامین بازرس علی البدل خارج شده 1394/05/10 تا 1398/09/12