آمار کلی

کد ملی: 313157XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدمات معدنی جلگه سنگ بام کویر عضو هیئت مدیره فعال 1398/03/05 تا کنون