آمار کلی

کد ملی: 091868XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مسکن کارکنان ادارات دولتی و نهادهای انقلابی چناران منشی هییت مدیره فعال 1396/03/05 تا کنون