آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
توسعه روستایی دهیاریهای بخش مرکزی بیرجند کد 8537 نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1386/11/10 تا کنون