آمار کلی

کد ملی: 077012XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پاکسازان برتر سرزمین خورشید بازرس اصلی فعال 1397/01/14 تا کنون