آمار کلی

کد ملی: 243211XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کارخانجات سنگبری و موزاییک و سنگ معدن استان فارس نایب رئیس هیئت مدیره منحل شده 1398/08/08 تا کنون
بین المللی توسعه سرمایه گذاری شهر سنگ شیراز عضو هیئت مدیره فعال 1398/05/30 تا کنون