آمار کلی

کد ملی: 461039XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مشاوره مدیریت آتی نگر فرهمند ایرانیان بازرس اصلی فعال 1398/07/14 تا کنون