آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کشت و صنعت و دامپروری ساحل آبی آذربایجان رئیس هیئت مدیره فعال 1397/11/24 تا کنون