آمار کلی

کد ملی: 547966XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خلیج فارس گستر کازرون بازرس اصلی خارج شده 1392/07/13 تا 1394/03/09