آمار کلی

کد ملی: 290995XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
انتقال نوین گستر آذربایجان بازرس علی البدل خارج شده 1396/01/27 تا 1396/04/30