آمار کلی

کد ملی: 457920XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خیریه زنده یاد عبدالحمید نجاتی نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1395/04/11 تا کنون
شاکران بندر رئیس هیئت مدیره فعال 1392/12/15 تا کنون