آمار کلی

کد ملی: 137408XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آذر یشیل تبریز مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1396/10/20 تا کنون