آمار کلی

کد ملی: 239118XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
شرکت رز داروی فارس رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1393/04/24 تا کنون