آمار کلی

کد ملی: 259295XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
نیرو رسانی آریا صاعقه شمال عضو هیئت مدیره فعال 1392/01/19 تا کنون