آمار کلی

کد ملی: 224915XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سبز آوران تمیشه رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خارج شده 1394/01/20 تا 1394/07/09