آمار کلی

کد ملی: 503961XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
بهار دشت کویر بهمن گستر نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1392/11/14 تا کنون