آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مسکن کارگران کارخانه مان فیلتر البرز مدیرعامل و منشی هییت مدیره خارج شده 1384/09/01 تا 1388/02/27