آمار کلی

کد ملی: 005247XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کالا آوران دوستان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1395/09/24 تا کنون