آمار کلی

کد ملی: 983736XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سلطان شارستان توس عضو هیئت مدیره فعال 1394/09/05 تا کنون