آمار کلی

کد ملی: 465076XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
دقیق برش آهن جابر رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1398/04/23 تا کنون