آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک نیوار بازرس اصلی خارج شده 1388/05/25 تا 1394/04/15