آمار کلی

کد ملی: 257102XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پاک شوی بهمن فسا بازرس علی البدل خارج شده 1394/12/16 تا 1397/03/10