آمار کلی

کد ملی: 242035XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آباد گران ویستا مهر بازرس اصلی فعال 1396/05/12 تا کنون