آمار کلی

کد ملی: 082951XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
حقوقی عدالت پژوهان کوشش راه شیروان مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1397/05/22 تا کنون