آمار کلی

کد ملی: 005463XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پیشگامان تهویه شایان زرین رئیس هیئت مدیره فعال 1397/10/02 تا کنون
گروه صنعتی پیشگامان تهویه ایرانیان نایب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1392/03/28 تا 1395/08/19