آمار کلی

کد ملی: 578989XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 4

شرکت فعال: 3

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مازند نیرو مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1394/08/10 تا کنون
مازند برج بشل رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1394/04/25 تا کنون
خزر برق ساحل رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1393/12/25 تا کنون
مهندسی نیکان نیرو صنعت عضو هیئت مدیره خارج شده 1393/04/31 تا 1395/06/28