آمار کلی

کد ملی: 245215XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
بهین آتش افروز پارس بازرس اصلی فعال 1397/07/30 تا کنون
زرین آبزی سپاهان رئیس هیئت مدیره فعال 1396/01/26 تا کنون