آمار کلی

کد ملی: 007111XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مزرعه کمپوست امین بازرس علی البدل فعال 1393/01/20 تا کنون