آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
یاران وحدت لاران نایب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1385/07/19 تا 1396/10/20