آمار کلی

کد ملی: 171780XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
میلاد کاوش مهر مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1394/08/26 تا کنون