آمار کلی

کد ملی: 423079XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سه هزار و چهارصد و نود و چهار حمل و نقل درون شهری پردیس نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1393/04/16 تا کنون