آمار کلی

کد ملی: 228307XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فنی مهندسی تجهیزات سامانه هرمز نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1397/09/12 تا کنون