آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهر گستر ماهان ملک زاده مدیرعامل خارج شده 1392/03/09 تا 1394/11/19