آمار کلی

کد ملی: 093286XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ساران توان روشان بازرس اصلی فعال 1395/02/28 تا کنون
نساجی دیزج رئیس هیئت مدیره فعال 1390/03/31 تا کنون