آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
درجه بندی و بسته بندی خرما نخل هلیل منشی هییت مدیره فعال 1385/04/12 تا کنون