آمار کلی

کد ملی: 068117XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 0

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فراهم ساز غزال مدیرعامل منحل شده 1392/08/19 تا کنون