آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مسکن کارکنان دادگستری گنبدکاووس مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1382/10/24 تا 1388/07/12