آمار کلی

کد ملی: 467928XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
گنجینه گوهر آذران نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1395/02/04 تا کنون