آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
همیار زنان سرپرست خانوار خورشید درخشان جویمند مدیرعامل و عضو هیئت مدیره خارج شده 1390/02/26 تا 1390/07/13