آمار کلی

کد ملی: 229753XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پیاب سازه گستر عضو هیئت مدیره خارج شده 1397/07/11 تا 1398/04/16