آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مجتمع آموزشی غیر انتفاعی شهید توحیدی بیله سوار کد 3880 مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1388/06/12 تا کنون