آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 0

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهارت آموزی به آفرین نرسی مدیرعامل منحل شده 1397/01/28 تا کنون