آمار کلی

کد ملی: 124977XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فنی مهندسی فن کار ایمن سپاهان عضو هیئت مدیره خارج شده 1397/08/01 تا 1397/08/26