آمار کلی

کد ملی: 006178XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پارس سیف نرم افزار آسیا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1396/06/19 تا کنون
پارس ایمن نرم افزار مدیرعامل و عضو هیئت مدیره منحل شده 1391/02/12 تا کنون