آمار کلی

کد ملی: 524943XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پندار شکیب خسرو پاکان سترگ رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1397/05/25 تا کنون