آمار کلی

کد ملی: 065136XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خیریه یاران امام علی ع مشهدمقدس رئیس هیئت مدیره فعال 1397/02/09 تا کنون