آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فرهاد پلاست پاسارگاد مدیرعامل خارج شده 1390/02/05 تا 1392/08/06