آمار کلی

کد ملی: 182933XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مصرفکارکنان کارخانه سیمان دورود بازرس علی البدل فعال 1393/11/16 تا کنون